kontakt

Projekt CBR

Projekt

Visacom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego celem opracowania innowacyjnych produktów z dziedziny automatyki przemysłowej” w ramach Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Głównym celem niniejszego projektu jest realizacja inwestycji związanej z budową i wyposażeniem CBR, które kolejno posłuży do realizacji prac badawczo – rozwojowych z dziedziny automatyki przemysłowej. Stworzenie odpowiedniego zaplecza ma zapewnić naszej firmie z jednej strony możliwość opracowania poprzez realizację prac B+R i kolejno wdrożenia własnych innowacyjnych i unikalnych produktów. Z drugiej zaś pozwoli nam realizować usługi B+R dedykowane innym przedsiębiorstwom. Poprzez wykorzystanie stworzonej i nabytej w ramach realizacji niniejszego projektu infrastruktury B+R zmierzamy świadczyć usługi B+R wykorzystując tym samym posiadany i planowany do rozbudowy potencjał, w tym kadrowy. Zrealizowanie agendy badawczej pozwoli nam na wdrożenie do oferty nowych, innowacyjnych produktów dedykowanych branży związanej z automatyką przemysłową.

Planowane efekty: W ramach realizacji niniejszego projektu zamierzamy stworzyć i nabyć infrastrukturę badawczo – rozwojową obejmującą budynek CBR oraz środki trwałe łącznie stanowiące infrastrukturę B+R. Planowana do realizacji inwestycja obejmuje swoim zakresem stworzenie jednostki organizacyjnej, w której będą realizowane prace badawczo –rozwojowe własne oraz zlecone przez podmioty zewnętrzne. Głównym zadaniem tworzonej jednostki organizacyjnej będzie zatem prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach z wykorzystaniem infrastruktury badawczo – rozwojowej. W tym zakresie planujemy zaangażować zarówno pracowników i specjalistów obecnie zaangażowanych, jak i nowych pracowników, których zatrudnienie przewidujemy z uwagi na zaplanowane prace B+R w ramach agendy badawczej. W stworzonym CBR realizowane będą prace badawcze określone zarówno w agendzie badawczej dotyczące opracowania i rozwoju produktów własnych opartych na autorskich koncepcjach naszych pracowników, jaki przeprowadzone w wyniku zleconych usług. Dla osiągnięcia założonych celów i wskaźników w ramach projektu przewidziano poza realizacją agendy badawczej, także świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów, co zapewni nam możliwość generowania przychodów w okresie trwałości projektu. Tym samym w ramach realizacji projektu planujemy nabyć infrastrukturę, która zostanie wykorzysta do realizacji agendy badawczej i jednocześnie świadczenia usług B+R na rzecz przedsiębiorstw zgodnych ze zidentyfikowanym profilem prowadzonego przez nas CBR.

Wartość projektu: 5 997 796,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 464 428,80 zł